Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden aMC Recruitment

aMC Recruitment is ervaringsdeskundige en begeleid en ontwikkelt ondernemers in arbeidsmarktcommunicatie en recruitment richting strategisch recruitment. Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle dienstverlening door aMC Recruitment.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 11-7-2022

Wie ben ik?

aMC Recruitment is gevestigd aan Het Struweel 39 in Veldhoven en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81961200.

In deze voorwaarden schrijven we over ‘je’ en ‘jou’ als opdrachtgever. Met ‘mij’ bedoelen we aMC Recruitment, Marieke Corduwener als opdrachtnemer. Met ‘overeenkomst’ bedoelen ik de met jou afgesloten overeenkomst van opdracht.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met jou, tenzij ik schriftelijk afspraken heb gemaakt. Ik mag deze voorwaarden op elk moment wijzigen. De voor jou geldende voorwaarden zijn de voorwaarden die van toepassing waren op het moment dat ik jouw opdracht aannam.

Alle overeenkomsten worden met uitsluiting van de artikelen artikel 7:400, 7:403 lid 2, 7:404, 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek door mij aanvaard en uitgevoerd.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Wat kan je van mij verwachten?

Ik zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Je mag van mij verwachten dat ik zo goed mogelijk coach en begeleid en dat mijn dienstverlening van goede kwaliteit is. Ik kan (een deel van) de werkzaamheden door anderen laten uitvoeren. Mijn voorwaarden zijn ook daarop van toepassing.

Indien de overeenkomst toegang tot een online omgeving omvat, dan blijft deze online omgeving voor jou beschikbaar, ook na het aflopen van de overeenkomst van opdracht, tot het moment waarop ik om mijn moverende redenen besluit om te stoppen met een bepaalde online omgeving en of het moment waarop aMC Recruitment ophoudt te bestaan en of het moment van overlijden van de eigenaar van aMC Recruitment.

Wat verwacht ik van jou?

Je geeft mij alle informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Je informeert mij tijdig over wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.

Je zorgt er voor dat alle middelen, voorzieningen en faciliteiten, waarvan ik aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan je redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en te allen tijde beschikbaar zijn en naar behoren functioneren.

Je staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens jou aan mij verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen.

De offerte

Offertes zijn gebaseerd op de door jou verstrekte gegevens. Je staat ervoor in dat alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Een uitgebrachte offerte vervalt na een maand.

Een samengestelde prijsopgave verplicht mij niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aan een aanvaarding die afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod ben ik niet gebonden.

Ik ben niet gehouden aan mijn aanbod, indien je in alle redelijkheid en billijkheid had kunnen weten dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door jouw schriftelijk akkoord op een door mij uitgebrachte offerte/ overeenkomst tot opdracht, voorgestelde afspraak of door je online aanmelding voor een van mijn diensten.

Ik mag een opdracht – waarbij individuele begeleiding, zoals coaching, plaatsvindt – weigeren als ik het redelijke vermoeden heb dat ik jou niet goed kan begeleiden. Je hoeft dan niet te betalen. Heb je al betaald? Dan ontvangt je je geld terug.

Contractduur en uitvoeringstermijn opdracht

De overeenkomst van opdracht tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenkomen.

Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet je aMC Recruitment derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Ik zal na de totstandkoming van de overeenkomst met de uitvoering beginnen op de datum of het moment zoals overeengekomen in de overeenkomst.

Prijzen

Ik stel het tarief vast voor onze dienstverlening. Dat kan een vaste prijs zijn, een prijs per uur of een abonnement. De meest actuele prijzen zijn vermeld op mijn website of word je telefonisch of per e-mail gegeven.

Mijn opgegeven prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor personen die handelen in de uitoefening van een beroep of een bedrijf.

Reis- en verblijfkosten in verband met het volgen van onderdelen van een programma op locatie en kosten van aanbevolen literatuur zijn niet inbegrepen in de prijzen van een programma, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Bij een wijziging of aanvulling van de overeenkomst mag ik de afgesproken prijs aanpassen.

Betaling en facturering

Je ontvangt van mij een factuur, welke ik digitaal zal versturen naar het opgegeven e-mailadres. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen 8 dagen na factuurdatum.

De verschuldigde bedragen inclusief BTW moeten uiterlijk op de overeengekomen betaaldata zijn voldaan. Indien de overeenkomst een dienst is waarvoor vooruit moet worden betaald, kan je geen aanspraak maken op levering van de dienst totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Een opdrachtgever handelend in beroep of bedrijf is niet gerechtigd betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet in het geval van klachten.

Indien een prijs is gebaseerd op door jou verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heb ik het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

Betaal je niet of niet op tijd? Dan ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Je moet dan over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente betalen, vanaf de vervaldag totdat je alles hebt betaald. Ook betaal je mij voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten die ik moet maken overeenkomstig de wettelijke regeling.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn mijn vorderingen op jou onmiddellijk opeisbaar. Ik heb het recht de door jou gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. Ik kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien je een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Ik mag volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.

Wijziging van de overeenkomst

Ik mag de inhoud van een programma tussentijds wijzigen in verband met een kwalitatieve verbetering, de planning van onderdelen van een programma tussentijds wijzigen en bepalen wie een training of coaching zal geven en eventueel iemand tussentijds vervangen.

Andere wijzigingen vinden plaats in overleg met jou.

Online omgeving

Ik kan zonder voorafgaande bekendmaking de online omgeving (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken voor zover dit nodig is voor het onderhoud of voor verbetering van het systeem of de online omgeving. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de applicatie geeft je niet het recht op (gedeeltelijke) terugbetaling en of vermindering van de betalingsverplichting.

Verhindering en overmacht

Het verplaatsen van geplande een-op-een gesprekken in een programma is alleen mogelijk indien je mij uiterlijk 48 uur van te voren schriftelijk informeert van je verhindering. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een vermindering van de betalingsverplichting.

Overmacht ontslaat mij van de plicht tot nakoming van de overeengekomen overeenkomst, zonder dat er voor jou een recht ontstaat op vergoeding van kosten, schade en rente.

Indien mogelijk zullen partijen een oplossing proberen te vinden, waaronder het verplaatsen van de afgesproken dienst of het verlengen van de looptijd van de overeenkomst zonder dat daarvoor extra kosten in rekening zullen worden gebracht.

Als sprake is van overmacht, dan zal ik jou zo snel mogelijk informeren. Je hebt 8 dagen de tijd om de opdracht schriftelijk op te zeggen, echter onder de verplichting het uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

Voorbeelden van overmacht zijn ziekte of overlijden van een docent, trainer of coach, een pandemie, computerstoringen en internetstoringen.

Bescherming van uw gegevens

Ik ga zorgvuldig om met jouw gegevens. Ik hou mij bij de uitvoering van de overeenkomst aan mijn privacyverklaring en cookiestatement voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Vertrouwelijkheid

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.

Je mag de ontvangen toegangsgegevens voor de verschillende online omgevingen (voor het online programma) niet aan anderen geven of anderen op een andere wijze de online omgeving laten gebruiken.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, ik gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en ik mij niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan ben ik niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, die hierdoor is ontstaan.

Ik mag de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt. Ook heb ik het recht om van de door mij uitgevoerde projecten een beschrijving te maken en voor promotionele doeleinden te gebruiken. Ik zal jouw naam en de naam van het bedrijf alleen met toestemming vermelden.

Auteursrecht en merk

Op alle door mijn verstrekte en gebruikte stukken, methodieken, werkwijzen en programma’s, waaronder cursusmateriaal, digitale werkboeken, e-boeken, rapporten, adviezen, verslagen, (online) programma’s enz., berust het auteursrecht uitsluitend bij aMC Recruitment. Ze zijn uitsluitend bestemd om door jou te worden gebruikt.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mij mogen ze niet worden gewijzigd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, tenzij het algemene ideeën, concepten, kennis en technieken betreft. Ik kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Na beëindiging van de overeenkomst blijft deze bepaling van kracht.

De door mij tijdens een opdracht vervaardigde stukken, methodieken, werkwijzen en programma’s, inclusief het wijzigen van de reeds bestaande, mag ik voor andere doeleinden en opdrachtgever gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt. Ik ben aan jou daarvoor op geen enkele wijze een vergoeding verschuldigd.

Opzegging

Particulieren hebben het recht om een online of telefonisch afgesloten overeenkomst gedurende 14 dagen kosteloos en zonder opgave van redenen te annuleren op voorwaarde dat zij nog niet hebben ingelogd in de online omgeving. Zodra particulieren – binnen deze 14 dagen – ingelogd hebben op de online leeromgeving van aMC Recruitment zijn zij – ook in geval van annulering – een bedrag verschuldigd van 25% van de totale aankoopwaarde.

Particulieren kunnen de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van één maand tegen betaling van redelijke vergoeding voor de ontvangen diensten inclusief redelijke kosten die al gemaakt zijn. Facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden moeten volledig betaald worden. Een eventueel reeds betaald, maar door de opzegging niet meer verschuldigde, bedrag wordt naar rato terugbetaald, waarbij ik rekening houden met de ontvangen begeleiding, inclusief live events en de daarvoor gemaakte kosten, in verhouding tot het totale programma. Zodra particulieren ingelogd hebben op de online leeromgeving van aMC Recruitment zijn zij bij opzegging tenminste een bedrag verschuldigd van 25% van de totale aankoopwaarde.

In geval van een opdrachtgever handelend in beroep of bedrijf kunnen partijen een overeenkomst voor tijd schriftelijk opzeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een redelijke termijn, tenzij partijen anders zijn overeengekomen in de overeenkomst.

Indien een opdrachtgever handelend in beroep of bedrijf een overeenkomst voor onbepaalde tijd opzegt, is hij een redelijke vergoeding verschuldigd. Betreft het een overeenkomst voor bepaalde tijd die tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, dan heb ik recht op een schadevergoeding ter hoogte van het resterende gedeelte van de afgesproken vergoeding.

Indien de overeenkomst met een opdrachtgever handelend in beroep of bedrijf tussentijds wordt opgezegd door mij, zal ik op jouw verzoek zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn. Eventuele uit de overdracht voortvloeiende extra kosten kan ik in rekening brengen.

In alle gevallen geldt dat facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden volledig betaald moeten worden.

Opschorting en ontbinding

Onverminderd de wettelijke bepalingen omtrent opschorting en ontbinding mag ik de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien je mij niet, niet tijdig of niet volledig betaald, je de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan mij hebt verstrekt dan wel indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde middelen, voorzieningen en faciliteiten niet afdoende aan mij ter beschikking staat.

Indien je ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming alsnog niet voldoet aan de betalingsverplichting, dan ben je rechtswege in verzuim. Ik heb dan het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ik ben dan niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijf recht hebben op de nog niet betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden.

Aansprakelijkheid

Ik span mij naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van mijn dienstverlening. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter afhankelijk van factoren waarop ik geen invloed kan uitoefenen. Ik verstrek geen garantie met betrekking tot het resultaat van de door mij verrichte werkzaamheden.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die je neemt naar aanleiding van mijn dienstverlening. Je bent zelf verantwoordelijk voor de implementatie in jouw organisatie van tijdens de dienstverlening opgestelde documenten. Ik kan voor de hieruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk worden gesteld.

Toch kan ik op enig moment wel aansprakelijk zijn voor mijn handelen. Mijn aansprakelijkheid is dan beperkt tot het bedrag dat door mijn aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Plus het bedrag van mijn eigen risico. Indien mijn aansprakelijkheidsverzekering niet of onvoldoende uitkeert, dan is mijn aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat je aan mij hebt betaald (en of nog moet betalen) op grond van de overeenkomst.

Ik ben niet aansprakelijk voor indirecte schade -zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie-, voor schade als gevolg van eventueel door mij ingeschakelde anderen en voor schade die is ontstaan doordat je aan mij gegevens niet hebt verstrekt of doordat deze gegevens onjuist of onvolledig waren. Ook ben ik niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen en andere schade ontstaan bij deelnemers op de trainings- en coachingslocaties.

Ik mag aansprakelijkheidsbeperkingen van door mij ingeschakelde anderen tegenover jou inroepen. Ook mag ik jouw schade zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken, waartoe je alle medewerking zal verlenen.

De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van aMC Recruitment.

Vrijwaringen

Je vrijwaart mij voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door jou verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Indien je aan mij informatiedragers, elektronische bestanden of software en dergelijke verstrekt, garandeer je dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen, malware, trojan horses of vergelijkbare schadelijke softwareprogramma’s en defecten.

Je vrijwaart mij voor aanspraken van derden met betrekking tot van schade, die verband houdt met of voortvloeit uit de door haar uitgevoerde opdracht, indien en voor zover ik daarvoor krachtens het bepaalde onder aansprakelijkheid en overmacht niet jegens jou aansprakelijk is.

Klachten

Heb je een klacht over mijn dienstverlening? Dan kun je dit schriftelijk melden via marieke@amcrecruitment.nl binnen 8 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ik in staat ben adequaat te reageren. Een klacht schort de betalingsverplichting van jou niet op.

Verjaring

Iedere vordering van een opdrachtgever die handelt in beroep of bedrijf, behalve een vordering die reeds door mij is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Afsluitende bepaling

Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende vertrouwelijkheid en auteursrecht.

Geschillen

De rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Toepasselijk recht

Voor alle rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.

Download onze Algemene Voorwaarden

Plan afspraak